Nikos Navridis 2014 “Inside of me, I laugh and jest a lot” Installation Views

NIKOS NAVRIDIS

Inside of me, I laugh and jest a lot

January 23 – February 20, 2014 | Athens
Photos by Boris Kirpotin